ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ενδεικτικός κατάλογος αναλύσεων για Βιοκτόνα:

Βιοκτόνα

Ανάλυση

Κωδικός μεθόδου

Μέθοδος

Περιγραφή μεθόδου

Επιλογή για προσφορά

Eπιταχυνόμενο τεστ σταθερότητας με θέρμανση

Μ01/F17

CIPAC MT 46.1 up 46.3

 

Αδιάλυτα σε ακετόνη

Μ02/F17

CIPAC MT 27

 

Οξύτητα - αλκαλικότητα

Μ03/F17

CIPAC MT 191

 

pH

Μ04/F17

CIPAC MT 75.1 up 75.3

 

Διαλυτοποίηση υδατοδιαλυτών σακούλων

Μ05/F17

CIPAC MT 176

 

Διαλυτοποίηση προϊόντος

Μ06/F17

CIPAC MT 179.1

 

Διαβρεξιμότητα

Μ07/F17

CIPAC MT 53.1 up 53.3

 

Pensky-Martens closed tester

Μ08/F17

CIPAC MT 12.3

 

Αφρισμός επίμονος

Μ09/F17

CIPAC MT 47.1

 

Ελεύθερη οξύτητα - αλκαλικότητα

Μ10/F17

CIPAC MT 31.1

 

Σταθερότητα στην κατάψυξη

Μ11/F17

CIPAC MT 14.1 up 14.2

 

Υγρασία και πτητικές ουσίες

Μ12/F17

CIPAC MT 17.1 up 17.4

 

Σταθερότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες

Μ13/F17

CIPAC MT 39.1 up 39.2

 

Θεροκρασία τήξης

Μ14/F17

CIPAC MT 2

 

Αδιάλυτα σε έλαια

Μ15/F17

CIPAC MT 35

 

Υπολείμμα κατά την εξάτμιση

Μ16/F17

CIPAC MT 80.1

 

Διαλυτότητα σε ακετόνη

Μ17/F17

CIPAC MT 5

 

Διαλυτότητα σε αιθανόλη

Μ18/F17

CIPAC MT 7

 

Διαλυτότητα σε εξάνιο

Μ19/F17

CIPAC MT 6

 

Διαλυτότητα σε οργανικούς δ/τες

Μ20/F17

CIPAC MT 181

 

Ειδικό βάρος και πυκνότητα

Μ21/F17

CIPAC MT 3.1 up 3.2

 

Περιεχόμενο νερό

Μ22/F17

CIPAC MT 40.1

 

Αιωρούμενα στερεά

Μ23/F17

CIPAC MT 40.2

 

Αδιάλυτα στο νερό

Μ24/F17

CIPAC MT 10.1 up 10.2

 

Αδιάλυτα σε ξυλόλιο

Μ25/F17

CIPAC MT 11

 

Σταθερότητα δ/τος

Μ26/F17

CIPAC MT 41.1

 

Δείκτης οκτανόλης-νερού

Μ27/F17

OECD N.123

 

Επιφανειακή τάση

Μ28/F17

OECD N.115

 

Εμφάνιση

Μ29/F17

Macroscopic examination

 

Χρώμα

Μ30/F17

Macroscopic examination

 

Οσμή

Μ31/F17

Sensory evaluation

 

Ιξώδες

Μ32/F17

OECD Test guideline

 

Φυσική συμβατότητα

Μ33/F17

ASTM E1518 – 05

 

Εκρηκτικές ιδιότητες

Μ34/F17

UN Manual

 

Οξειδωτικές ιδιότητες

Μ35/F17

UN Manual

 

Σημείο ανάφλεξης

Μ36/F17

UN Manual

 

Αυτοαναφλεξιμότητα

Μ37/F17

UN Manual

 

Δραστική ουσία

Μ51/F17

CIPAC methods

 

X

Right Click

No right click