ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Ενδεικτικός κατάλογος αναλύσεων για το Κρασί:

Κρασί

Ανάλυση

Κωδικός μεθόδου

Μέθοδος

Περιγραφή μεθόδου

Επιλογή για προσφορά

Βασικός έλεγχος κρασιού: Πυκνότητα, αλκοολικός βαθμός, πτητική οξύτητα, ολική οξύτητα, ελεύθερα θειώδη, ολικά θειώδη, pH P01/F2Y1    

Έλεγχος σταθερότητας κρασιού:τεστ σταθερότητας πρωτεϊνών, τρυγικού, χρώματος, μετάλλων, οξείδωσης κρασιού P02/F2Y1    

Βασικός έλεγχος μούστου: Σάκχαρα, δυναμικός αλκοολικός βαθμός, ολική οξύτητα,  ολικά θειώδη, pH, σίδηρος P03/F2Y1    

Ειδικό βάρος - Πυκνότητα M01/F2Y1 OIV-AS2-01-MASVOL  

Σάκχαρα γλεύκους M02/F2Y1 OIV - AS2 - 02- SUCREF Refractometer

Δυναμικός αλκοολικός τίτλος M03/F2Y1 OIV - AS2 - 02- SUCREF  

Αλκοολικός τίτλος M04/F2Y1 OIV-AS-312-01-TALVOL  

Ολική (ογκομετρούμενη) οξύτητα M05/F2Y1 OIV-AS-313-01-ACITOT  

Πτητική οξύτητα M06/F2Y1 OIV-AS-313-02-ACIVOL  

pH - Ενεργή οξύτητα M07/F2Y1 OIV-AS-313-15-PH  

Αγωγιμότητα M08/F2Y1 OIV-MA-F1-01  

Ελεύθερα θειώδη (διοξείδιο του θείου) M09/F2Y1 OIV-AS-323-04-DIOSU  

Ολικά θειώδη (διοξείδιο του θείου) M10/F2Y1 OIV-AS-323-04-DIOSU Titration

Ανάγοντα σάκχαρα M11/F2Y1 Luff Scoorl method Titration

Σάκχαρα προφίλ M12/F2Y1 OIV-AS-311-03-SUCRES HPLC-RI

Ολικό στερεό υπόλειμμα (ξηρά ουσία) M13/F2Y1 OIV-AS-2-03-EXTSEC  

Τέφρα M14/F2Y1 OIV-MA-AS2-04 I  

Αλκαλικότητα τέφρας M15/F2Y1 OIV-MA-AS2-05  

Οργανικά οξέα (κιτρικό, τρυγικό, μηλικό, γαλακτικό, ασκορβικό οξύ) M16/F2Y1 In house method HPLC-UV

Φαινολικά συστατικά ολικά (δείκτης Folin) M17/F2Y1 OIV-AS-2-10-INDFOL Spectrophotometer

Φαινολικά συστατικά προφίλ M18/F2Y1 In house method HPLC-UV

Ανθοκυανίνες M19/F2Y1 OIV-MA-AS315-11  

Μηλικό οξύ ανίχνευση M20/F2Y1 In house method TLC

Γαλακτικό οξύ ανίχνευση M21/F2Y1 In house method TLC

Χρωματικά χαρακτηριστικά M22/F2Y1 In house method Spectrophotometer

Θολότητα κρασιού M23/F2Y1 OIV-MA-AS2-08  

Διοξείδιο του άνθρακα M24/F2Y1 OIV-AS314-04-CO2MAN  

Κιτρικό οξύ M25/F2Y1 OIV -AS-313-09-ACIENZ  

Σορβικό & βενζοϊκό οξύ M26/F2Y1 OIV-AS-313-14-ACISOR  

Ασκορβικό οξύ M27/F2Y1 OIV-AS-313-22-ACASCO  

Ακεταλδεΰδη / Αλδεΰδες M28/F2Y1 OIV-MA-AS315-01  

 ολικές M29/F2Y1    

Οξεικός αιθυλεστέρας / Εστέρες M30/F2Y1 OIV-MA-AS315-02A  

Εστέρες M31/F2Y1 OIV-MA-AS312-04  

Ανώτερες αλκοόλες M32/F2Y1 In house method Spectrophotometer

Μεθανόλη M33/F2Y1 OIV-MA-AS312-03A  

Πτητικές αζωτούχες βάσεις M34/F2Y1 In house method Kjeldhahl

HMF (Υδροξυμεθυλφουρφουράλη) M35/F2Y1 OIV-MA-AS315-05A  

Τεχνητές γλυκαντικές ουσίες M36/F2Y1 OIV-MA-AS315-07B  

Τεχνητές χρωστικές M37/F2Y1 OIV-MA-AS315-08  

Λυσοζύμη M38/F2Y1 OIV-MA-AS315-14  

CMC καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη M39/F2Y1 OIV-MA-AS315-22  

Άζωτο ολικό M40/F2Y1 OIV-MA-AS323-02A IV  

Αμμώνιο NH4 M41/F2Y1 OIV-MA-AS322-01 IV  

Βρώμιο Br M42/F2Y1 OIV-MA-AS321-01 IV  

Χλώριο Cl M43/F2Y1 OIV-MA-SA321-02 II  

Φθόριο F M44/F2Y1 OIV-MA-AS321-03 II  

Φώσφορος P M45/F2Y1 OIV-MA-AS321-04 IV  

Θειικά SO4 M46/F2Y1 OIV-MA-AS321-05A II Flame photometer

Κάλιο Κ M47/F2Y1 OIV-MA-AS322-02B III Flame photometer

Νάτριο Na M48/F2Y1 OIV-MA-AS322-03B III AAS

Ασβέστιο Ca M49/F2Y1 OIV-MA-AS322-04 II AAS

Σίδηρος Fe M50/F2Y1 OIV-MA-AS322-05A IV AAS

Χαλκός Cu M51/F2Y1 OIV-MA-AS322-06 IV AAS

Μαγνήσιο Mg M52/F2Y1 OIV-MA-AS322-07 II AAS

Ψευδάργυρος Zn M53/F2Y1 OIV-MA-AS322-08 IV AAS

Κάδμιο Cd M54/F2Y1 OIV-MA-AS322-10 IV AAS

Μόλυβδος Pb M55/F2Y1 OIV-MA-AS322-12 II AAS

Αρσενικό As M56/F2Y1 OIV-MA-AS323-01A IV Spectrophotometer

Βόριο Β M57/F2Y1 OIV-MA-AS323-03 IV  

Ωχρατοξίνη Α M58/F2Y1 EN 14133  

Φυτοφάρμακα υπολείμματα M59/F2Y1 In house method  

 

X

Right Click

No right click