ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Υπάρχουν περίπου 300 μονάδες επεξεργασίας που λειτουργούν από την ΕΥΔΑΠ, την ΕΥΑΘ, τις κατά τόπους ΔΕΥΑ και σε πολύ μικρό ποσοστό από τους ΟΤΑ και διαδημοτικούς συνδέσμους. Οι βασικές διεργασίες που γίνονται στις μονάδες αυτές είναι δύο: η επεξεργασία των αποβλήτων και η επεξεργασία της απομένουσας λάσπης.

Tα απόβλητα που καταλήγουν στο αποχετευτικό δίκτυο, διακρίνονται σε:

  • Οικιακά λύματα, τα λύματα από περιοχές κατοικίας και υπηρεσιών που προέρχονται κυρίως από τον ανθρώπινο μεταβολισμό και τις εμπορικές δραστηριότητες.

  • Βιομηχανικά λύματα, οποιαδήποτε λύματα που απορρίπτονται από κτίρια και χώρους που χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε εμπορική ή βιομηχανική δραστηριότητα, και τα οποία δεν είναι οικιακά λύματα ή όμβρια ύδατα.

  • Όμβρια ύδατα, τα νερά της βροχής μαζί με τα εκπλύματα των δρόμων

  • Nερά διήθησης - εισροής, που δέχεται το αποχετευτικό σύστημα λόγω της μη απόλυτης στεγανότητας του και που προέρχονται από τον υδροφόρο ορίζοντα και τα νερά επιφανειακής απορροής.

Ως αστικά λύματα χαρακτηρίζονται τα οικιακά λύματα ή το μείγμα οικιακών με βιομηχανικά λύματα ή/και όμβρια ύδατα.

Tο σύστημα αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων διακρίνεται σε:

  1. Μικτό σύστημα, στο οποίο μέρος της αποχετευμένης παροχής εξυπηρετείται με χωριστικό σύστημα και μέρος με παντορροϊκό

  1. Παντορροϊκό σύστημα, στο οποίο υπάρχει ένα κοινό δίκτυο για τα όμβρια και τα ακάθαρτα Χωριστικό σύστημα, στο οποίο υπάρχει ξεχωριστό δίκτυο αγωγών συλλογής των ακαθάρτων και των όμβριων υδάτων

Η συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση των αστικών λυμάτων διαφόρων εγκαταστάσεων είναι υποχρέωση που απορρέει από την αρχή της προστασίας του περιβάλλοντος, τις γενικές ρυθμίσεις του Ν.1650/86, τις ειδικές ρυθμίσεις της Υγειονομικής Διάταξης Ε1β/221/65, της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και της ΚΥΑ 80568/4225/91.

Καθώς οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας διαφέρουν στις κατά τόπους ΔΕΥΑ, είναι δυνατό να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στους κανονισμούς λειτουργίας και επομένως στα όρια εκπομπών των απορροών. Στον Πίνακα 1 αναφέρονται τα όρια των βιομηχανικών απορροών στους υπονόμους, για την περιοχή εποπτείας της ΕΥΔΑΠ.

Πίνακας 1: Πίνακας ορίων εκπομπών των βιομηχανικών απορροών σε υπονόμους (ΕΥΔΑΠ)

Παράμετρος

όρια

Παράμετρος

όρια

pH

6-9

Cd

0,5mg/l

Θερμοκρασία

350C

Cr III

2mg/l

BOD5

500mg/l

Cr VI

0,5mg/l

COD

1000mg/l

Co

10mg/l

Αιωρούμενα

στερεά

500mg/l

Cu

1mg/l

Χονδρά στερεά

1,5cm

CN-

3mg/l

Διαλυμένα στερεά

3000mg/l

F-

20mg/l

Απορρυπαντικά

50mg/l

Fe

15mg/l

Λίπη – έλαια

40mg/l

Pb

5mg/l

ορυκτά έλαια

15mg/l

Mn

10mg/l

ΝΗ3 - Ν

25mg/l

Hg

0,01mg/l

ΝΟ2- Ν

4mg/l

Mo

10mg/l

ΝΟ3- Ν

20mg/l

Ni

10mg/l

ΡΟ43- - Ρ

10mg/l

Φαινόλες

5mg/l

SO32-

1mg/l

Se

0,2mg/l

SO42-

1500mg/l

Ag

5mg/l

H2S

1mg/l

Th

2mg/l

Al

10mg/l

Sn

10mg/l

Sb

5mg/l

Ti

10mg/l

As

0,5mg/l

U

5mg/l

Ba

20mg/l

Zn

20mg/l

Be

30mg/l

Καθιζάνοντα

στερεά

10ml/l

B

10mg/l

Ελ. χλώριο

5mg/l

Br

10mg/l

 

 

Επιχειρήσεις, όπως βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, πλυντήρια αυτοκινήτων κ.ά. που διοχετεύουν στο αποχετευτικό δίκτυο εκτός των οικιακών λυμάτων και των όμβριων υδάτων, βιομηχανικά ή άλλα απόβλητα οφείλουν να έχουν χωριστό εσωτερικό δίκτυο για τα απόβλητα αυτά και να διαθέτουν σχετική άδεια από την ΕΥΔΑΠ (ή άλλη ΔΕΥΑ) για την νόμιμη σύνδεση τους.

Για τις επιχειρήσεις αυτές, το φρεάτιο προσαρμογής της εξωτερικής διακλάδωσης, δύναται να είναι ταυτόχρονα και φρεάτιο ελέγχου και δειγματοληψίας των υγρών αποβλήτων (επεξεργασμένων ή μη).

Η δειγματοληψία γίνεται από την Υπηρεσία Ελέγχου και Εποπτείας Υγρών Αποβλήτων της ΕΥΔΑΠ χωρίς ειδοποίηση των επιχειρήσεων, για τον έλεγχο των παραγόμενων αποβλήτων. Ο έλεγχος γίνεται για την ασφάλεια και καλή λειτουργία του δικτύου και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας στις οποίες καταλήγει (πχ για την Αττική, Ψυτάλλεια, Μεταμόρφωση).

Σε περίπτωση που τα παραγόμενα απόβλητα είναι εκτός των ορίων των παραμέτρων που θέτονται (πχ πίνακας 1 για την Αττική), η κάθε επιχείρηση οφείλει να προχωρήσει σε κατάλληλες εργασίες και αν δεν υπάρξει συμμόρφωση δύναται να διακοπεί η υδροδότηση. Παράλληλα επιβαρύνεται σημαντικά η εταιρεία στους αντίστοιχους λογαριασμούς ύδρευσης και αποχέτευσης.

Γενικά οι βιομηχανίες και οι βιοτεχνίες εγκαθίστανται σε βιομηχανικές ζώνες, βιομηχανικά ή βιοτεχνικά πάρκα. Η άδειά τους χωρίζεται σε δύο στάδια: Την άδεια εγκατάστασης και την άδεια λειτουργίας. Η άδεια εγκατάστασης εκδίδεται αρχικά δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης εξοπλισμού. Στο χρονικό διάστημα που ορίζει η άδεια εγκατάστασης, με τη μονάδα πλήρως εγκατεστημένη και μετά από την βεβαίωση καταλληλότητας από την Δ/νση Υγείας ή τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης (εφόσον πρόκειται για αγροτικά προϊόντα) εκδίδεται η άδεια λειτουργίας, οπότε η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα.

Αντίστοιχα, άδειες λειτουργίας απαιτούνται και από μικρότερης όχλησης επιχειρήσεις, όπως εργαστήρια, αποθήκες, καταστήματα πώλησης, επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης.

Για την έκδοση άδειας λειτουργίας και για τις επιχειρήσεις που παράγουν και διαθέτουν επικίνδυνα απόβλητα (όπως ορίζονται στην Απόφαση υπ’ αριθ. Η.Π.13588/725/06 - ΦΕΚ 383Β/2006) και απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων, είναι απαραίτητη η έγκριση από την ΕΥΔΑΠ, της μελέτης επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων.

Για την υποβολή της μελέτης απαιτείται εργαστηριακός έλεγχος των υγρών αποβλήτων. Είναι πρωταρχικής σημασίας ο έλεγχος των αποβλήτων τόσο στο σημείο εξόδου όσο και στις επιμέρους παραγωγικές διαδικασίες, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου καταγράφονται υπερβάσεις των ορίων των παραμετρικών τιμών. Οι κύριες παράμετροι παρακολούθησης για ορισμένους βιομηχανικούς κλάδους, συνοψίζονται στον Πίνακα 2.

Πίνακας 2: Κύριες παράμετροι παρακολούθησης υγρών αποβλήτων ανά βιομηχανική δραστηριότητα

 

Βιομηχανικός κλάδος

Παράμετροι παρακολούθησης

Παραγωγή – επεξεργασία κρέατος

BOD, COD, SS, TDS, TN, TP, pH, λίπη-έλαια

Επεξεργασία αλιευμάτων

BOD, COD, SS, TDS, TN, pH, λίπη-έλαια

Επεξεργασία λαχανικών

BOD, COD, SS, TDS, pH

Παραγωγή λιπών-ελαίων

BOD, COD, pH, λίπη-έλαια

Παραγωγή γαλακτοκομικών

BOD, COD, SS, TDS, TN, TP, pH, λίπη-έλαια

Οινοποιεία

BOD, COD, SS, TDS, pH

Κλωστοϋφαντουργεία - εριοπλυντήρια

BOD, COD, SS, TDS, TN, TP, pH, λίπη-έλαια, Cr, φαινόλες

Βιομηχανία ξύλου – κατασκευής επίπλων κλπ

BOD, COD, SS, TDS, TN, pH, φαινόλες, βιοκτόνα, οργανικοί διαλύτες

Παραγωγή σαπώνων & απορρυπαντικών

BOD, COD, SS, TDS, pH, λίπη-έλαια, επιφανειοδραστικά

Συμβουλευτείτε την HELLASCHEM για:

X

Right Click

No right click