ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Τα κεριά έχουν ευρεία οικιακή και θρησκευτική χρήση. Είναι όμως και προϊόντα που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση τους,

καθώς μπορεί να προκληθούν:

 • πυρκαγιές (πχ στην Αγγλία αναφέρεται ότι το 4% των πυρκαγιών οικιών οφείλονται σε κεριά).

 • εγκαύματα (από τη φλόγα, τον πυρακτωμένο περιέκτη ή από κεριά αποτρίχωσης)

 • πνιγμοί μικρών παιδιών (από την κατάποση κεριών απομιμήσεων τροφίμων)

 • Αναπνευστικά προβλήματα (λόγω της σύνθεσης τους και της χρήσης τους σε μη καλά αεριζόμενο χώρο δημιουργούν σοβαρά χρόνια προβλήματα υγείας.

 

Συχνά προβλήματα στα κεριά του εμπορίου είναι:

 • Τα κεριά – απομίμηση τροφίμων που απαγορεύονται βάση της Οδηγίας 87/357/ΕΟΚ

 • Τα κεριά που περιέχουν διακοσμητικά υλικά που μπορεί να προκαλέσουν μεγάλη φλόγα, έκρηξη κ.ά.

 • Η μη ορθή ή/και ανύπαρκτη επισήμανση τους

 • Κακής ποιότητας κεριά τα οποία μπορεί να σχηματίζουν έντονη καπνιά ή δευτερογενή φλόγα ή να βρίσκονται σε περιέκτες ακατάλληλους

 • Κακής ποιότητας κεριά, μη σταθερά σε θερμοκρασίες του χώρου (πχ εικόνα-1)

Εικόνα 1: Κερί-απομίμηση τροφίμων, κερί με διακοσμητικούς ηλιόσπορους, όπου οι ενσωματωμένοι στο κερί ηλιόσποροι ανεφλέγησαν με ισχυρή φλόγα που έφτασε σε ύψος τα 10cm και κερί που έχει λιώσει στη θερμοκρασία που αναπτύσσεται στο χώρο τοποθέτησης του.

 

Τα κεριά διακρίνονται σε:

 1. Κεριά παραφίνης, όπου η καιόμενη μάζα αποτελείται από παραφίνη

 2. Κεριά στεαρίνης όπου η καιόμενη μάζα αποτελείται από στεαρίνη, τουλάχιστον κατά 90%

 3. Κεριά κηρών μελισσών όπου αποτελούνται από αποκλειστικά κηρούς μελισσών χωρίς πρόσθετα.

Ορισμένες φορές χρησιμοποιούνται και άλλης φύσης καιόμενες μάζες από φυτικά και ζωικά λίπη τα οποία ωστόσο, σύμφωνα με το ισχύον (!) ΦΕΚ 3Β/5-1-1959 δε χαρακτηρίζονται ως κεριά στην Ελλάδα.

Η λειτουργία του κεριού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, κυρίως όμως από το είδος της καύσιμης ύλης και το φυτίλι. Οι δύο αυτές παράμετροι σχετίζονται με τη δημιουργία της φλόγας. Στη φλόγα υπάρχουν διακριτές ζώνες η αρχική καύση του κεριού (σε τηγμένη μορφή) το εσωτερικό της φλόγας όπου πραγματοποιείται η πυρόλυση απουσία αέρα, το φωτεινό κίτρινο μέρος όπου αποτελεί συνέχεια της πυρόλυσης και την εξωτερική ζώνη που έρχεται σε επαφή με το οξυγόνο.

Κεριά αποτελούμενα από κακές ή ακατάλληλες πρώτες ύλες ή κατασκευασμένα χωρίς την τήρηση προδιαγραφών μπορεί να δημιουργήσουν κατά την καύση τους επικίνδυνους ρύπους μαζί με την καπνιά όπως πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ), πτητικές οργανικές ουσίες, διοξίνες, βαρέα μέταλλα

Για το σκοπό αυτό τα κεριά πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές και να έχουν επιτυχή τεστ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15426 όπου εξετάζεται το κερί ως προς το πόσο «καπνίζει» κατά την καύση του.

Το τεστ αυτό συμπληρώνεται από τα τεστ που αναφέρονται στο πρότυπο EN 15493:

 • Έλεγχος σταθερότητας κεριού

 • Έλεγχος καύσης

 • Έλεγχος ύψους φλόγας

Τα κεριά πρέπει στις παραπάνω εργαστηριακές εξετάσεις να αποκρίνονται θετικά, για να κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά.

Συχνή είναι η νοθεία του κεριού μελισσών που έχει μεγάλη ζήτηση και από μελισσοκόμους για την κατασκευή φύλλων κηρήθρας για τις μέλισσες αλλά κα για καλλυντικά προϊόντα.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά κηρών μελισσών:

Drοping point

61-650C

Αριθμός οξέων

17-24

Αρ. σαπωνοποίησης

87-104

Αριθμός εστέρων

70-80

Λόγος

3.3-4.3

Ολικοί υδρογονάνθρακές

18%

Έλεγχος νοθείας

αέρια χρωματογραφία

 

Συμβουλευτείτε την HELLASCHEM για:

 

X

Right Click

No right click