ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η σήμανση συμμόρφωσης CE αποτελεί ένα σήμα που υποδεικνύει τη συμμόρφωση ενός προϊόντος με την νομοθεσία της ΕΕ και επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Με την τοποθέτηση της σήμανσης CE σε ένα προϊόν, ο κατασκευαστής δηλώνει, με αποκλειστικά δική του ευθύνη, τη συμμόρφωσή του με όλες τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις εξασφαλίζοντας έτσι την εγκυρότητα του συγκεκριμένου προϊόντος.

Μόνο οι κατηγορίες προϊόντων που εμπίπτουν σε συγκεκριμένες οδηγίες, οι οποίες προβλέπουν τη σήμανση CE, απαιτείται να φέρουν αυτό το σήμα. Οι βασικές απαιτήσεις που τα προϊόντα θα πρέπει να πληρούν (π.χ. ασφάλεια) είναι εναρμονισμένες σε επίπεδο Ε.Ε. και καθορίζονται σε γενικές γραμμές σε αυτές τις οδηγίες. Τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα καταρτίζονται αναφορικά με τις ισχύουσες οδηγίες και διατυπώνουν με αναλυτικούς τεχνικούς όρους τις βασικές απαιτήσεις.

 Η ευθύνη της διεξαγωγής δοκιμαστικών ελέγχων καθώς και της εξασφάλισης της συμμόρφωσής των προϊόντων με την νομοθεσία της ΕΕ (Διαδικασία Αξιολόγησης Συμμόρφωσης) βαρύνει τον κατασκευαστή. Η εκτίμηση της επικινδυνότητας ενός προϊόντος αποτελεί μέρος αυτής της διαδικασίας. Ο κατασκευαστής οφείλει να συντάξει τα τεχνικά έγγραφα που απαιτούνται από την οδηγία για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος , όπως και για την εκτίμηση της επικινδυνότητάς του. Τα έγγραφα θα πρέπει να επιδεικνύονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές, μαζί με τη δήλωση συμμόρφωσης EK, όποτε ζητηθούν.

Όταν τα προϊόντα παράγονται σε τρίτες χώρες και ο κατασκευαστής δεν αντιπροσωπεύεται στον ΕΟΧ, οι εισαγωγείς πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά ικανοποιούν τις ισχύουσες απαιτήσεις και δεν αποτελούν κίνδυνο για τους τελικούς χρήστες. Ο εισαγωγέας πρέπει να επαληθεύσει ότι ο κατασκευαστής που είναι εγκατεστημένος εκτός της ΕΕ έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες και ότι η τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη σε κάθε ζήτηση.

Οι εισαγωγείς πρέπει να έχουν γραπτή διαβεβαίωση από τον κατασκευαστή ότι θα έχουν πρόσβαση στην απαραίτητη τεκμηρίωση (πχ Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ και τεχνικό φάκελος) και πρέπει να μπορούν να την προσκομίσουν στις εθνικές αρχές, αν τους ζητηθεί.

Οι διανομείς πρέπει να γνωρίζουν ποια προϊόντα πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE και ποια τεκμηρίωση πρέπει να τα συνοδεύει, ώστε να αποδεικνύουν στις αρχές ότι έχουν λάβει τα δέοντα μέτρα

  Αν οι εισαγωγείς (ή οι διανομείς) εμπορεύονται τα προϊόντα υπό τη δική τους επωνυμία, τότε αναλαμβάνουν ευθύνες κατασκευαστή και κάθε σχετική νομική ευθύνη για τη σήμανση CE.

 

 

Ομάδες προϊόντων με υποχρεωτική σήμανση CE

 • Ασφάλεια παιχνιδιών
 • Περιορισμός των επικίνδυνων ουσιών στα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
 • Προϊόντα δομικών κατασκευών 
 • Ενεργά εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
 • Συσκευές αερίου
 • Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων
 • Οικολογικός σχεδιασμός των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων
 • Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
 • Συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες
 • Εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης
 • Λέβητες ζεστού νερού
 • Ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση in vitro v
 • Ανελκυστήρες
 • Ηλεκτρολογικό υλικό χαμηλής τάσης
 • Μηχανήματα
 • Όργανα μετρήσεων
 • Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
 • Εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον
 • Όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας
 • Μέσα ατομικής προστασίας
 • Εξοπλισμός υπό πίεση
 • Είδη πυροτεχνίας
 • Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός

Συμβουλευτείτε την HELLASCHEM για:

X

Right Click

No right click