ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Τα μίγματα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα για την υγεία του ανθρώπου ή λόγω των φυσικοχημικών ιδιοτήτων τους πρέπει να καταχωρούνται στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ). Υποχρέωση έχουν όσοι παράγουν, εισάγουν ή διακινούν χημικά προϊόντα όπως πχ χρώματα, στεγανωτικά, κόλλες, φυτοπροστατευτικά, βιοκτόνα, καύσιμα, α’ ύλες καυσίμων, μελάνια, λπάσματα κ.ά.

Υπόχρεος για την καταχώρηση είναι ο παραγωγός, ο εισαγωγέας ή ο υπεύθυνος διάθεσης του προϊόντος στην αγορά, ο οποίος είναι και ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα και την εγκυρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Μαζί με την καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων ζητείται η αποστολή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας (ΔΔΑ) του μίγματος

Η HELLASCHEM παρέχει:

  • Υπηρεσίες καταχώρησης των μιγμάτων στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ)
  • Σύνταξη Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ)
  • Παράσταση χημικού σε διαιτησία ή επιθεώρηση από αρχές ελέγχου
X

Right Click

No right click