ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί υπέρτατη υποχρέωση του εργοδότη. Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να έχουν τεχνικό ασφαλείας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (Νόμος 3850/2010).


Ο ρόλος του τεχνικού ασφαλείας είναι να συνεισφέρει με την επαγγελματική του κατάρτιση και εμπειρία στην πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου και στην προώθηση ασφαλέστερου περιβάλλοντος εργασίας.


Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας:

 • Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας
 • Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.
 • Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων, αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας, προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και επιβλέπει την εφαρμογή τους.
 • Εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων
 • Επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
 • Ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.
 • Μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας και ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.
 • Συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας.

Ο τεχνικός ασφαλείας τηρεί συμπληρωμένα τα απαραίτητα βιβλία που ορίζονται από την επιθεώρηση εργασίας και συντάσσει την Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου έπειτα από σχετική μελέτη.

Η HELLASCHEM διαθέτει προσωπικό υψηλής κατάρτισης και εμπειρίας για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας υψίστης ποιότητας. Η HELLASCHEM αναλαμβάνει:

 • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας
 • Μελέτη και συγγραφή της Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ)
 • Άμεση συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα έκτακτης
 • Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία
 • Μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων με εξειδικευμένο εξοπλισμό της HELLASCHEM
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα σχεδιασμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας
X

Right Click

No right click