ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το HACCP Codex Alimentarius είναι μια διεθνής προδιαγραφή για τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

Η εφαρμογή των αρχών του HACCP προβλέπεται από τον Κανονισμό 852/2004/ΕΚ και είναι υποχρεωτική από το 2006 για όλες τις επιχειρήσεις που παράγουν, παρέχουν ή διακινούν τρόφιμα.

Όλες οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα τροφίμων πρέπει να εφαρμόζουν HACCP, να διαθέτουν δηλαδή την μελέτη ανάλυσης κινδύνων, την αξιολόγηση τους ως προς την επικινδυνότητα, την καθιέρωση κρίσιμων σημείων ελέγχων καθώς και των κρίσιμων ορίων και της παρακολούθησης τους. Σημειώνεται ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις δύναται να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις των οδηγών υγιεινής που εκδίδονται από τις ενώσεις τους σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή (ΕΦΕΤ).

Τα οφέλη των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν και πιστοποιούνται με HACCP Codex Alimentarius:

 • Τεκμηριώνουν ότι εφαρμόζουν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την ασφάλεια των τροφίμων
 • Διαθέτουν πιστοποίηση που μπορεί να δράσει θετικά στις εμπορικές συναλλαγές τους με άλλες επιχειρήσεις
 • Εφαρμόζουν ένα σύστημα ποιότητας χαμηλότερου βαθμού δυσκολίας και μπορούν να προσαρμοστούν αρκετά εύκολα

Οργανισμοί που πρέπει να επιδιώκουν την πιστοποίηση τους κατά ISO 22000 είναι:

 • Μικρές επιχειρήσεις τροφίμων
 • Μονάδες τυποποίησης
 • Ξενοδοχεία
 • Εστιατόρια
 • Παιδικοί σταθμοί

Η HELLASCHEM διασφαλίζει την παροχή υψίστης ποιότητας συμβουλευτικού έργου για την προετοιμασία, εφαρμογή και πιστοποίηση του οργανισμού κατά HACCP Codex Alimentarius, χάρη:

 • Στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό της
 • Στη διαρκή ενασχόληση με την νομοθεσία, την υγιεινή και ασφάλεια και την τεχνολογία τροφίμων
 • Στη δυνατότητα προσαρμογής του συστήματος στα μέτρα κάθε επιχείρισης

Η HELLASCHEM παρέχει:

 • Συμβουλευτική υπηρεσία για την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός οργανισμού κατά HACCP Codex Alimentarius
 • Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ)
 • Συντήρηση και επέκταση υφιστάμενου συστήματος HACCP Codex Alimentarius ή και μετατροπή του σε ISO 22000
 • Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο των α’ υλών, των ημιέτοιμων και των τελικών προϊόντων, καθώς και για τον έλεγχο της υγιεινής εγκαταστάσεων και εργαζόμενων
X

Right Click

No right click