ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το ISO 14001:2015 είναι ένα σύστημα ποιότητας για τη περιβαλλοντική διαχείριση που προσβλέπει στη βελτίωση των περιβαλλοντικών στόχων ενός οργανισμού και την αειφορική ανάπτυξη τους με περιβαλλοντικό πρόσημο.

Η εφαρμογή του ISO 14001:2015 συμβάλλει στην ορθολογικότερη χρήση των φυσικών πόρων, Μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των διεργασιών της εταιρείας, στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης, στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και στην απόδειξη προς τρίτους (αρχές, πελάτες, άλλα ενδιαφερόμενα μέρη) της περιβαλλοντικής ευαισθησίας της εταιρείας.

Οργανισμοί που πρέπει να επιδιώκουν την πιστοποίηση τους κατά ISO 14001 είναι:

 • Βιομηχανίες / Βιοτεχνίες
 • Εταιρείες χονδρεμπορίου
 • Εταιρείες λιανεμπορίου
 • Εμπορικές εταιρείες
 • Ξενοδοχεία
 • Νοσοκομεία
 • ΟΤΑ
 • Λοιπές επιχειρήσεις

Η HELLASCHEM διασφαλίζει την παροχή υψίστης ποιότητας συμβουλευτικού έργου για την προετοιμασία, εφαρμογή και πιστοποίηση του οργανισμού κατά ISO 14001, χάρη:

 • Στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό της
 • Στη διαρκή ενασχόληση με την περιβαλλοντική νομοθεσία
 • Στην εμβάθυνση στους περιβαλλοντικούς δείκτες, και σε ειδικότερα θέματα όπως ανάλυση κύκλου ζωής, διαχείριση υγρών & στερεών αποβλήτων, περιβαλλοντικό αποτύπωμα κ.ά.
 • Στη βέλτιστη διαχείριση του χρόνου για την ορθή εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, ώστε να απαιτείται η ελάχιστη απασχόληση για την εφαρμογή του ISO 14001 από το προσωπικό.

Η HELLASCHEM παρέχει:

 • Συμβουλευτική υπηρεσία για την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός οργανισμού κατά ISO 9001:2015
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής του ISO 9001:2015
 • Επιθεωρήσεις σε εγκαταστάσεις προμηθευτών
 • Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας στην εργασία
 • Συντήρηση και επέκταση υφιστάμενου συστήματος ISO 9001
 • Συνδυασμένη εφαρμογή του ISO 14001 με άλλα πρότυπα όπως ISO 9001, ISO 45001, ISO 17025, ISO 22000
 • Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο των υγρών και στερεών αποβλήτων, της ποιότητας του αέρα κ.ά.
X

Right Click

No right click